Category Archive: ข่าวทุนการศึกษา

ม.ค. 06

ประกาศรายชื่อนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับทุนช่วยปฏิบัติงาน

ธ.ค. 21

[ทุนการศึกษา] รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน

สำนักงานก.พ. ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย …

Continue reading »

พ.ย. 15

[ทุนการศึกษา] ประกาศรายชื่อนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ที่ได้รับทุนสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษา

  ขอให้นิสิตที่มีรายชื่อขางตนนำสำเนาบัตรประจำตัว …

Continue reading »

พ.ย. 07

[ทุนการศึกษา] โครงการทุนการศึกษาภายใต้ DUO-Thailand fellowship Program ประจำปีงบประมาณ 2560 รอบที่ 2

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ประสานกับศ …

Continue reading »

ต.ค. 31

[ทุนการศึกษา] ประกาศให้ทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

ในปีการศึกษา 2559 มูลนิธิฯ มีความประสงค์จะให้ทุนแก่นิสิ …

Continue reading »

Older posts «